Allmänna villkor för uppdrag

INLEDNING

Läs noggrant igenom dessa allmänna villkor. De gäller för det uppdrag som du som kund (“Uppdragsgivaren”) ger till Konnichiwa Studio AB, 559086-6272, (“Konnichiwa Studio”) och för det innehåll (“Innehållet”) som Konnichiwa Studio tillhandahåller inom ramen för uppdraget (innehåll kan exempelvis vara fotografier, rörlig bild, musik, text, eller en kombination av dessa).

BILDURVAL

Konnichiwa Studio gör godkännandet och urvalet av det Innehåll som kan levereras till Uppdragsgivaren.

ANVÄNDNINGSRÄTT

Om vi inte kommit överens om något annat i ett särskilt avtal gäller följande. Konnichiwa Studio upplåter en rätt till dig som Uppdragsgivare att i din verksamhet använda Innehållet på följande sätt:
● publicering på sociala medier och webbsidor
● lagring av Innehållet digitalt
● användning av Innehållet intern hos Uppdragsgivaren för utbildningssyfte.
Du får som Uppdragsgivare inte vidareupplåta användningsrätten helt eller delvis till någon annan utan Konnichiwa Studios uttryckliga samtycke. Användningsrätten övergår till dig som Uppdragsgivare först när full betalning har kommit Konnichiwa Studio tillhanda. Om du som Uppdragsgivare lägger ned din verksamhet, ställer in betalningar eller försätts i konkurs eller likvidation återgår de rättigheter som upplåtits till dig som Uppdragsgivare till Konnichiwa Studio utan ersättning.

EXKLUSIVITET

Om vi inte kommit överens om något annat i ett särskilt avtal är upplåtelsen till dig som Uppdragsgivare icke-exklusiv, vilket innebär att Konnichiwa Studio har rätt att använda Innehållet i andra projekt.

EGEN ANVÄNDNING

Konnichiwa Studio har alltid rätt att använda Innehållet i egen marknadsföring och för publicering i egna kanaler i portfoliosyfte. 1 av 3.

ÅTERGIVNING AV INNEHÅLLET

Innehållet (exempelvis fotografier, rörlig bild, musik, text, eller en kombination av dessa) ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Du får inte ändra eller bearbeta Innehållet utan Konnichiwa Studios uttryckliga medgivande.

ANGIVANDE AV NAMN

Om vi inte kommit överens om något annat i ett särskilt avtal ska du som Uppdragsgivare alltid ange fotografens namn vid användning av bilder. Vid utebliven namnangivelse debiteras Uppdragsgivaren för hela det arvode som betalades för bilden (eller, om inget individuellt pris betalades, en proportionerlig andel av ett paketpris).

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER

Vid avbeställning av ett uppdrag ska Uppdragsgivaren ersätta Konnichiwa Studio för kostnader som har direkt samband med den inställda fotograferingen, såsom exempelvis Konnichiwa Studios egna avbeställningskostnader. Uppdragsgivaren ska även ersätta Konnichiwa Studio med ett fast belopp om 3 000 kr för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

REKLAMATION

Du ska som Uppdragsgivare snarast granska levererat Innehåll. Du måste så snart som möjligt meddela Konnichiwa Studio om du har synpunkter på Innehållet eller önskar omfotografering. Innehåll anses alltid godkänt om du som Uppdragsgivare påbörjat användning av Innehållet.

ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET MATERIAL

Du som Uppdragsgivare ansvarar för att material som lämnas för fotografering (exempelvis skor, kläder, möbler eller inredningsartiklar) är tillfredsställande försäkrat. Konnichiwa Studio ansvarar inte under några förhållanden för skador på, eller förlust av, tillhandahållet material.

ÄGANDERÄTTEN TILL LEVERERAT INNEHÅLL

Levererat Innehåll är Konnichiwa Studios egendom.

SAMTYCKESINHÄMTNING

Du som Uppdragsgivare ansvarar för att samtycke enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam inhämtats om en identifierbar person förekommer i Innehåll som används kommersiellt i marknadsföring.

PRIS OCH BETALNING

På samtliga priser tillkommer moms med 25 procent. Om inte annat avtalats fakturerar vi dig varje månad för det arbete som utförts under föregående månad. Om vi avtalat om ett fast arvode kommer vi varje månad att fakturera en andel av det fasta arvodet i enlighet med vad vi kommit överens om med dig. Våra fakturor förfaller till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Fakturering kan ske genom direktfakturering, a conto eller genom slutfaktura. 2 av 3 I vissa fall kan vi komma att begära förskott på arvode. Belopp som betalas i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Du är införstådd med att det totala beloppet för utförda tjänster kan komma att bli högre eller lägre än förskottsbeloppet, och att vi antingen kommer att kreditera dig mellanskillnaden eller debitera dig det belopp som fattas. Vid utebliven betalning kommer dröjsmålsränta att debiteras enligt 3 och 6 §§ räntelagen (1975:635) samt en förseningsersättning om 450 kr att debiteras enligt 4 a § lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Du som Uppdragsgivare är alltid betalningsansvarig oavsett om Innehåll använts eller inte liksom när uppdraget beställs för en annan slutkund.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Om du som Uppdragsgivare utan tillstånd använder, ändrar eller bearbetar Innehåll är du skyldig att betala skadestånd motsvarande 200 procent av arvodet för Innehållet.

TVISTER OCH LAGVAL

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Om tvist uppstår som vi inte kan lösa i samförstånd ska tvisten prövas av allmän domstol i Sverige. © Konnichiwa Studio AB 2024